Phantom Sake-Mission / Lý do cho sự tồn tại của chúng tôi-

Triết lý 4


Tầm nhìn / sứ mệnh


Hoạt động đóng góp xã hội

Phantom Sake đóng góp cho cộng đồng địa phương thông qua các hoạt động hỗ trợ thể thao cho người lớn.

Trong Phantom Sake, người chơi Albirex Ladies (bóng đá), người chơi Albirex BB Rabbits (bóng rổ) và người chơi Albirex Running Club (điền kinh) làm việc cùng nhau.

 • [Thành tích]
 • Heisei 21 năm Tên bóng đá 1
 • Heisei 22 năm Tên bóng đá 1
 • Heisei 23 năm Tên bóng đá 1
 • Heisei 24 Tên bóng đá 1 Tên bóng rổ 2 Tên đất 1
 • Heisei 24 Tên bóng đá 1 Tên bóng rổ 2 Tên đất 1
 • Heisei 25 Tên bóng đá 1 Tên bóng rổ 1 Tên đất 2
 • Heisei 26 Tên bóng đá 1 Tên bóng rổ 1 Tên đất 1
 • Heisei 27 Tên bóng đá 1 Tên bóng rổ 1 Tên đất 1
 • Heisei 28 năm Bóng rổ tên 1 Tên đất 1
 • Heisei 29 năm Bóng rổ tên 1
 • Heisei 30 năm Bóng rổ tên 1
 • Heisei 31 năm Bóng rổ tên 1
 • Reiwa bóng rổ năm thứ 2 1 đất 1 người